Vedtægter

§ l.
Foreningens navn er »Everten Rebekka af Fanø«.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Nordby, Fanø.

§ 3.
Som medlemmer af foreningen kan optages interesserede, som kan arbejde for foreningens formål.
Bestyrelsen drager omsorg for at føre behørigt medlemskartotek.
Medlemskab af foreningen giver ret til at give møde på foreningens generalforsamling og der afgive stemme. Hvert medlem har en stemme.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen de nærmere regler vedrørende kontingentbetaling, herunder kontingentets størrelse.

§ 4.
Foreningens formål er at bevare everten Rebekka af Fanø, som et aktivt sejlende skib, for dermed, såvel som gennem associerede aktiviteter at formidle den til everten Rebekka hørende kulturhistorie om evertens vigtige rolle for udviklingen i vadehavsregionen og Fanøs maritime historie. Det er endvidere et formål via vadehavets særlige skibstype, everten, at give adgang til og formidle den unikke natur i Nationalpark Vadehavet. Foreningen er almennyttig.

 1. § 5.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med 10 dages varsel med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
  Bestyrelsen skal vælges ud fra følgende retningslinier:
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling.
  Det er en forudsætning for at være valgbar til bestyrelsen, at den pågældende er medlem af foreningen.
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 6.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
Afstemninger gøres skriftlige, såfremt 5 medlemmer ønsker det.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
Bestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 8.
Foreningen kan både ansætte fremmed, lønnet arbejdskraft samt indgå aftaler vedrørende køb, leje, lån m.v.

§ 9.
For foreningen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

§ 10.
Bestyrelsesvalg sker på generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.
Såfremt der er opstillet flere end dem, der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges.
Opnår 2 eller flere kandidater ens stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen stemmelighed, afgøres valget ved almindelig lodtrækning.
De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Der vælges mindst 2 suppleanter.
Hvert år afgår 1.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted. De lige år afgår 2, de ulige år 3.

§ 11.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen afholder møde så ofte 1 medlem finder det fornødent, dog mindst 1 gang i henholdsvis 1. og 2. halvår.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Bestyrelsesformanden indkalder med dagsorden den øvrige bestyrelse.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan dog kun vedtages enstemmigt af hele bestyrelsen og i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinier.
Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen om ændring af nærværende vedtægter og opløsning af foreningen skal i bestyrelsen vedtages med min. 4/5 flertal.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer af foreningen og ansatte har adgang til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§ 12.
Bestyrelsen påser,
at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet.
at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres, samt
at foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne budgetter.

§ 13.
Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, der forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

§ 14.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Konkrete udgifter, herunder kørselsudgifter m.v., kan dog godtgøres.

§ 15.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet gennemses af en dertil af generalforsamlingen valgt revisor, og skal senest den 1. marts være afsluttet. Regnskabet fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§ 16.
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal på foreningens generalforsamling.

§ 17.
Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 3/4 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenspunkt om foreningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum.

§ 18.
Opløses foreningen skal eventuelle aktiver efter betaling af alle passiver tilfalde en anden forening/fond eller selvejende institution, som arbejder ud fra et formål, der stemmer overens med foreningens eller er nært beslægtet hermed.

§ 19.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Fanø, juli 1993. Rettet i 2000 og 2017