Oplevelser 

Oplevelser

Formålet med denne side er at give eksisterende og måske især potentielle nye medlemmer, et indtryk af hvilke aktiviteter og oplevelser foreningen giver adgang til. Der er naturligvis frit valg, således at forskellige medlemmer naturligvis indvolverer sig mere i nogle aktiviteter end i andre. Listen må heller ikke opfattes som udtømmende, så der er bestemt mulighed for at udvikle nye elementer.

Foreningens aktiviteter kan i grove træk opdeles under disse oveskrifter: Sejlads, Vedligeholdelse, Kulturhistorisk Formidling, Naturformidling og Administration.

Sejlads

Indledningsvis bemærkes, at man kun kan deltage i sejlads med Rebekka, hvis man er medlem af foreningen, hvorfor der findes forskellige former for medlemskab, der gør det muligt at deltage i fx særarrangementer, selvom man ellers ikke er "normalt" medlem. Endvidere henvises til foreningens sejladsbestemmeler om mulighederne for at arrangere og deltage i de forskellige former for sejlads, og om priserne herfor.

Sejladsaktiviteterne kan opdeles i tre hovedkategorier: Foreningsarrangeret og medlemsarrangeret sejlads, samt sejlads i relation til særarrangementer.

Foreningsarrangeret sejlads arrangeres af foreningens administration og er som hovedregel åben for medlemmernes deltagelse.

Her er der først og fremmest tale om sommertogtet hvor Rebekka i nogle uger hen over juli og august, er på et længere sammenhængende togt, hvor skipper og besætning løbende udskiftes undervejs.

Turen går typisk enten mod syd til det tyske vadehav med dertilhørende floder og vandveje, eller mod nord til Limfjorden.

Foreningen arrangerer også, i sæsonnen, når Rebekka er hjemme, og omstændighederne tillader det, den traditionelle onsdagssejlads, onsdag aftener ca. kl. 19:00 - 20:30.

Onsdagssejladsen er medlemmernes mulighed for at nyde en lille sejltur en smuk sommeraften, men er også en god mulighed for dem der overvejer at blive medlemmer, for at få en lille smagsprøve på hvad foreningen kan tilbyde.

Først og sidst i sejladssæsonnen hvor vandet ikke er for varmt, arrangeres desuden nogle østersture, som medlemmerne kan tilmelde sig. Turene går typisk sydpå mellem Fanø og fastlandet, gennem strømskellet i Albue Bugt til en af østersbankerne øst af Sønderho. Ud over muligeden for at forsyne sig med en mængde friske østers, udgør disse ture en helt enestående naturoplevelse.

Som ved al sejlads i vadehavet dikteres mulighederne af tidevandet, så det skal passe med afgang først på formiddagen og hjemkomst ca. 12 timer senere.

Østersturene udgør også en glimrende mulighed for potentielle medlemer, der gerne vil have et eksklusivt indtryk af hvilke helt unikke oplevelser Rebekka giver adgang til.


Nationalparkturene fokuserer på den enestående oplevelse af Nationalpark Vadhavet som vadehavets traditionelle skibstype, everten, giver mulighed for. Formålet kan være at se sæler eller andet dyreliv, at fotografere eller filme, eller bare at opleve den enestående natur helt tæt på. Turenes længde dikteres ikke mindst af formålet, men de vil typisk være kortere end østersturene, mellem to og fire timer.

Endelig arrangerer foreningen diverse ture, hvor Rebekka skal sejles til og fra værft eller lignende mere nødvevendige ture.

Medlemsarrangeret sejlads, er hvor enkelte eller grupper af medlemmer, selv arrangerer og gennemfører forskellige aktiviteter. Her drejer det sig ofte om medlemmer, der arrangerer ture for venner, familie eller kolleger.

Særarrangementer, er hvor der i foreningens regi arrangeres særlige ture på anmodning fra medlemmerne, som måske ikke selv har resurser til at gennemføre det påtænkte arrangement på egen hånd. I forhold til den regulære medlemsarrangerede sejlads, skitseret ovenfor, indgår administrationen typisk mere indgående i planlægninigen og stiller med skipper og gast.

Der kan være tale om arrangementer for familie eller venner eller fx for askespredning til søs, eller efterfølgende mindeture for en afdød. Askespredning er faktisk en af de foreningsaktiviteter, der har været hurtigst voksende i de senere år. Herunder falder også Rebekkas jævnlige medvirken ved officielle lejligheder i tv udsendelser og lignende.
Video fra DR.

Vedligeholdelse

En vigtig del af foreningens formål er at bevare og vedligeholde Rebekka, som Danmarks eneste tilbageværende sejlende evert. Der medgår en del arbede med vedligeholdelse af et hvert skib og især af et halvstort skib af træ som Rebekka.

Sæsonnen starter med forberedelse af master og rigning inden tilrigningen. Det foregår i foreningens fine værksted på Vesternasen, nord for Nordby.

Herefter følger selve tilrigningen, hvor mast, rigning og sejl, mv. køres ned og monteres på Rebekka.

Efter omstændighederne følger kort efter tilrigningen et værftsbesøg i Hvide Sande, hvor den tungere del af vedligeholdelsen varetages. Her rengører værftet skrue og skrog for begroning ligesom der udføres forskellige vedligeholdelses- og reperationsopgaver.

Det kan også ske, at Rebekka sejles til værftet allerede i efteråret, og tilbringer vinteren her, hvor medlemmerne så i ly af værftets haller, kan udføre mere krævende vedligeholdelsesopgaver under optimale forhold.

Efter værftsopholdet sejles Rebekka tilbage til Fanø og er parart til sejladssæsonnen.

Efter sejlsæsonnen skal skibet afrigges igen, og med mindre turen herefter går til Hvide Sande tilbringer Rebekka vinteren oplagt i lystbådehavnen, hvor hun skal tilses og hvor der kan foretages eventuelle reperations- og vedligeholdsarbejder på dækket og i apteringen.

Kulturhistorisk Formidling

Foreningens hovedindsats i forhold til formidlingen af den kulturhistorie der knytter sig til everten Rebekka, udgøres først og fremmest af at bevare og vedligeholde skibet, så det kan ses og opleves, i sine rigtige omgivelser, som Danmarks eneste tilbageværende sejlende evert.

Det kulturhistoriske spor er sådan set velkendt. Det er historien om udviklingen af handel og økonomi, og samfundet i almindelighed, fra enevælden og stændersamfundet gennem liberaliseringen af økonomien, frem imod det moderne samfund; om Fanøs maritime opblomstring, Frisland, de slesviske krige og Esbjergs unikke historie. Med Rebekka som udgangspunkt, og på baggrund af evertens helt afgørende rolle for bosætning og udvikling i hele vadehavsregionen igennem 1000 år, er der rige muligheder for at finde nye spændende vinkler på denne rige og vidtfavnende fortælling.

Hidtil har interessen for yderligere selvstændige initiativer på dette område og i foreningens regi, været begrænsede, men det er ved at ændre sig. Der er således fornylig gjort en indsats for, i første omgang, at fortælle vores forenings historie, som jo er en lille del af Fanøs historie. Der er ligeledes planer om initiativer i relation til evertens historie i almindelighed og til everten Rebekkas historie i særdeleshed. Initiativer som nye og gamle medlemmer kan medvirke til.Naturformidling

Naturen og Vadehavet har selvfølgelig også altid spillet en helt central rolle i foreningens liv, men med etableringen af Nationalpark Vadehavet og udnævnelsen af Vadehavet som UNESCO verdensarv, er der med Rebekka, som en på alle måde enestående adgangsvej, skabt grundlag for nye aktiviteter med udgangspunkt i forskning i og formidling af disse naturkvaliteter.

Administration

Foreningen har naturligvis en bestyrelse, men administreres herudover af en såkaldt skippergruppe, som består af de medlemmer, der er godkendt til at være skipper på Rebekka, og af en lidt større gruppe af aktive.

Herudover består foreningen ef en større gruppe kontingentbetalende mindre aktive medlemmer, spredt i ind- og udland.